DGMR/Adviesdiensten/Externe veiligheid

Externe veiligheid

Opslag en industriële veiligheid, van risicoanalyse tot milieubeleidsadvies

Externe veiligheid gaat over risico’s voor de omgeving door bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen of door het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar ook over explosiegevaar en het omgaan met externe risicobronnen. Deze risico’s moeten in beeld gebracht worden in het Omgevingsplan van gemeenten.

Industriële Veiligheid

U werkt met gevaarlijke stoffen en kent de risico’s als geen ander. U wilt zelf verantwoord omgaan met veiligheid voor uw bedrijf, uw medewerkers, de omgeving en uw klanten. Dat de overheid aan uw bedrijf ook eisen stelt vanwege industriële veiligheid is niet meer dan logisch. Hoe houdt u uw inzet en kosten beheersbaar? Hoe vindt u de juiste balans tussen ondernemen en veiligheid? Hoe stemt u de belangen van uzelf, de overheid en de omgeving op een verantwoorde manier op elkaar af?

Advies in uw situatie

Veel bedrijven worstelen hiermee. Logisch, in uw productieproces weet u gevaarlijke stoffen veilig te gebruiken, te verwerken of op te slaan. Onze expertise is u te adviseren en te begeleiden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, milieu, veiligheid en bestemmingsplannen. Wij hebben jarenlange ervaring op deze gebieden, doen risicoanalyse (QRA) en geven strategisch milieubeleidsadvies. De adviseurs van DGMR maken de vertaalslag naar uw bedrijfssituatie en creëren kansen voor de toekomst, zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent.

 

Onze adviseurs Industriële veiligheid

 

Explosieveiligheid

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hierin staan nieuwe regels voor het omgaan met externe risicobronnen (zoals spoor-en verkeerswegen) bij nieuwbouw. van bijvoorbeeld spoor- en verkeerswegen. In uw omgevingsplan dient u voorschriftengebieden aan te wijzen waarin aanvullende bouwkundige maatregelen gelden om de veiligheid te waarborgen. Heeft u al nagedacht over hoe u zorgt voor een veilige leefomgeving voor uw burgers zonder verzwarende voorschriften die het bouwen duur of zelfs financieel onhaalbaar maken?

Advies in uw situatie

DGMR heeft in een aantal projecten ideeën opgedaan hoe we u zouden kunnen ondersteunen met het vormgeven van de voorschriftengebieden (brand- en explosieaandachtsgebieden). Met slimme spelregels kan dat met weinig meerkosten, mits u die ruimte biedt in het Omgevingsplan.  

 

Onze adviseurs Industriële veiligheid

Risicoanalyse

De wet- en regelgeving gaat in op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico geldt een harde norm, terwijl voor het groepsrisico een grote beoordelingsvrijheid geldt. Verantwoording afleggen over het bereikte veiligheidsniveau is verplicht. De hoogte en verandering van het groepsrisico, de bestrijdbaarheid van incidenten, zelfredzaamheid en het overwegen van bouwkundige maatregelen om risico’s te beperken staan daarin centraal. Daarbij wordt vaak geanticipeerd op de aandachtsgebieden die met de ingang van de Omgevingswet worden ingevoerd. De adviseurs van DGMR hebben ruime ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyses (QRA), effectanalyses en bouwkundige maatregelen.

Gevaarlijke stoffen

Bij gebiedsontwikkeling komen overheidsorganisaties en ontwikkelaars veelvuldig in aanraking met externe veiligheid vanwege het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van woningen nabij wegen en spoorwegen of de verplichtingen vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en/of het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). DGMR heeft de expertise in huis om risico’s te kwantificeren en te beoordelen.

Onze adviseurs adviseren betrokken partijen bij het afwegen van maatregelen die de kans op een ongeval of de omvang van een ramp beperken. Ook kunnen zij u adviseren welke verplichtingen gelden aan het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) of aan welke eisen een opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen op grond van bijvoorbeeld de PGS-15.

Adviseurs Omgevingsveiligheid

Esther Hebly

Senior adviseur Bouw- en geveltechniek

Elias den Breejen

Specialist Industrie, verkeer en milieu
Michael Haas, adviseur brandveiligheid bij DGMR

Michael Haas

Senior adviseur Brandveiligheid en externe veiligheid

DGMR adviseert klanten in deze markten

Bedrijfsadvisering

We werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Industrie

Wij kennen de specifieke aanpak voor distributiecentra, fabrieken en tankopslag voor op maat gemaakte oplossingen.

Gebiedsontwikkeling

We helpen u bij de ontwikkeling van beleid, de begeleiding van processen en de technische uitwerking in de planvorming.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.