DGMR/Adviesdiensten/Omgevingsveiligheid (Externe veiligheid)

Omgevingsveiligheid (Externe veiligheid)

Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid (Externe veiligheid) is de nieuwe term in de Omgevingswet voor het beschermen van de leefomgeving. Deze veiligheid betreft het tegengaan van risico’s voor de omgeving door bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen of door het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vooral het beschermen van mensen in gebouwen is hierin belangrijk, omdat veel mensen het grootste deel van de dag binnen verblijven. Deze risico’s moeten in beeld gebracht worden in het Omgevingsplan van gemeentes. Hierin moet rekening gehouden worden met aandachtsgebieden en voorschriftengebieden.

Wetgeving Omgevingsveiligheid

In de Omgevingswet zijn aandachtgebieden vastgelegd die de mogelijke gevaren in kaart brengen. Een aandachtsgebied is een gebied waar mensen, zonder extra maatregelen, binnenshuis niet voldoende beschermd zijn tegen impact van buitenaf. Er zijn drie soorten aandachtsgebieden, namelijk:

  • brandaandachtsgebieden

    Een brandaandachtsgebied is een gebied waarin bij een ongeval met gevaarlijke stoffen levensbedreigende gevaren kunnen ontstaan door warmtestraling (brand).

  • explosie-aandachtsgebieden

    In een explosie-aadachtsgebied is er een (kleine) kans dat bij een ongeval met overdruk een levensgevaarlijke situatie ontstaat.

  • gifwolkaandachtsgebieden
  • Wanneer in een gebied kans is op een ongeval met levensbedreigend gevaar door een hoge concentratie giftige stoffen in de lucht, spreken we van een gifwolkaandachtsgebied.

Mitigerende maatregelen

Voor (een deel van) deze gebieden kan een gemeente aanvullende voorschriften opnemen om een gebouw beter bestand te maken tegen een brand of explosie. Dit noem je dan een voorschriftengebied. Als een gemeente deze extra voorschriften opneemt, zijn aanvullende maatregelen verplicht. Met deze mitigerende maatregelen moet de impact van het externe risico in dit gebied beperkt worden. In brandvoorschriftengebieden gelden extra eisen om brandoverslag te voorkomen en in explosievoorschriftengebieden gelden eisen om scherfwerking door gebroken glas te voorkomen.

Wetgeving: nieuwe regelgeving omgevingsveiligheid

Er zijn nieuwe regels voor het omgaan met externe risicobronnen (zoals spoor-en verkeerswegen) bij nieuwbouw van bijvoorbeeld spoor- en verkeerswegen. Met de Omgevingswet zijn er meer routes vastgelegd waar de aandachtgebieden gelden. Daarnaast wordt het Basisnet uitgebreid met enkele nieuwe spoor- en wegtrajecten en met aandachtsgebieden voor explosies. In uw omgevingsplan dient u voorschriftengebieden aan te wijzen waarin aanvullende bouwkundige maatregelen gelden om de veiligheid te waarborgen. Heeft u al nagedacht over hoe u zorgt voor een veilige leefomgeving voor uw burgers zonder verzwarende voorschriften die het bouwen duur of zelfs financieel onhaalbaar maken?

Advies voor gemeenten

Voor gemeenten voeren wij risicoanalyses uit voor bestaande en nieuwe gebieden. We helpen met de keuze om een gebied wel of niet als voorschriftengebied te bestempelen. Dit heeft te maken met hoe het gebied ingericht wordt. Wij berekenen bijvoorbeeld de kans op een accident afhankelijk van het aantal transporten over de naastliggende weg of rails. We brengen de gevolgen, kansen en risico’s in beeld waarmee een goede juiste en veilige oplossing gekozen kan worden.  de constructeur de be

DGMR kan ondersteunen met het vormgeven van de voorschriftengebieden (brand- en explosieaandachtsgebieden). Met slimme spelregels kan dat met weinig meerkosten, mits u die ruimte biedt in het Omgevingsplan. Bijvoorbeeld door het brandveilig maken van gevels en het explosieveilig maken van de gebouwschil en het glas.

 

Onze adviseurs Omgevingsveiligheid

 

Adviseurs Omgevingsveiligheid

Elias den Breejen

Specialist Industrie, verkeer en milieu

Esther Hebly

Senior adviseur Bouw- en geveltechniek

Michel van Kesteren

Senior adviseur milieu en ruimte
Michael Haas, adviseur brandveiligheid bij DGMR

Michael Haas

Senior adviseur Brandveiligheid en externe veiligheid

Robert Bos

Adviseur Industrie, verkeer en milieu

DGMR adviseert klanten in deze markten

Bedrijfsadvisering

We werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Industrie

Wij kennen de specifieke aanpak voor distributiecentra, fabrieken en tankopslag voor op maat gemaakte oplossingen.

Gebiedsontwikkeling

We helpen u bij de ontwikkeling van beleid, de begeleiding van processen en de technische uitwerking in de planvorming.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.