DGMR/Adviesdiensten/Industriële veiligheid

Industriële veiligheid

Opslag en industriële veiligheid, van risicoanalyse tot milieubeleidsadvies

Ondernemen en veiligheid in balans

U werkt met gevaarlijke stoffen en kent de risico’s als geen ander. U wilt zelf verantwoord omgaan met veiligheid voor uw bedrijf, uw medewerkers, de omgeving en uw klanten. Dat de overheid aan uw bedrijf ook eisen stelt vanwege industriële veiligheid is niet meer dan logisch. Hoe houdt u uw inzet en kosten beheersbaar? Hoe vindt u de juiste balans tussen ondernemen en veiligheid? Hoe stemt u de belangen van uzelf, de overheid en de omgeving op een verantwoorde manier op elkaar af?

Vertaalslag naar uw situatie

Veel bedrijven worstelen hiermee. Logisch, in uw productieproces weet u gevaarlijke stoffen veilig te gebruiken, te verwerken of op te slaan. Onze expertise is u te adviseren en te begeleiden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, milieu, veiligheid en bestemmingsplannen. Wij hebben jarenlange ervaring op deze gebieden, doen risicoanalyse (QRA) en geven strategisch milieubeleidsadvies. De adviseurs van DGMR maken de vertaalslag naar uw bedrijfssituatie en creëren kansen voor de toekomst, zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent.

 

Onze adviseurs Industriële veiligheid

Meer informatie over industriële veiligheid

 • Strategisch milieubeleidsadvies

  U kunt bij ons terecht voor de actuele ontwikkelingen en nieuwste wet- en regelgeving. Wij nemen uw bedrijfsspecifieke situaties als uitgangspunt in ons strategisch milieubeleidsadvies. Beginnend bij uw ondernemingsplan, via (strategische) risicoanalyses en omgevingsvergunningen, afstemming met het bevoegd gezag en andere stakeholders tot en met realisatie en implementatie. Wij leggen u steeds de strategische keuzes voor. Zo blijft u volledig betrokken en aan het stuur.

 • Risicoanalyse

  Externe veiligheid gaat over risico’s voor de omgeving door bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen of door het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze risico’s moeten in beeld gebracht worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu of voor het aanpassen van een bestemmingsplan. Dit in het kader van de verplichtingen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), transporten (Bevt) of buisleidingen (Bevb).

  De wet- en regelgeving gaat in op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico geldt een harde norm, terwijl voor het groepsrisico een grote beoordelingsvrijheid geldt. Verantwoording afleggen over het bereikte veiligheidsniveau is verplicht. De hoogte en verandering van het groepsrisico, de bestrijdbaarheid van incidenten, zelfredzaamheid en het overwegen van bouwkundige maatregelen om risico’s te beperken staan daarin centraal. Daarbij wordt vaak geanticipeerd op de aandachtsgebieden die met de ingang van de Omgevingswet worden ingevoerd. De adviseurs van DGMR hebben ruime ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyses (QRA), effectanalyses en bouwkundige maatregelen.

 • Gevaarlijke stoffen

  Bij gebiedsontwikkeling komen overheidsorganisaties en ontwikkelaars veelvuldig in aanraking met externe veiligheid vanwege het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van woningen nabij wegen en spoorwegen of de verplichtingen vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en/of het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). DGMR heeft de expertise in huis om risico’s te kwantificeren en te beoordelen.

  Onze adviseurs adviseren betrokken partijen bij het afwegen van maatregelen die de kans op een ongeval of de omvang van een ramp beperken. Ook kunnen zij u adviseren welke verplichtingen gelden aan het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) of aan welke eisen een opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen op grond van bijvoorbeeld de PGS-15.

DGMR adviseert klanten in deze markten

Bedrijfsadvisering

We werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Industrie

Wij kennen de specifieke aanpak voor distributiecentra, fabrieken en tankopslag voor op maat gemaakte oplossingen.

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

 • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.