Milieu

Spoor en wegen bij woonwijk, milieuadvies voor juiste afwegingen

Ambities en het milieu

Wonen en werken in een prettige, veilige en gezonde omgeving is wat iedereen wil. In de uitwerking van deze ambities lukt het helaas niet altijd dit ook echt van de grond te krijgen. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om vast te houden aan de oorspronkelijke ambities. Planprocessen en besluitvormingsprocessen beïnvloeden uw plannen, evenals de cultuurverschillen tussen milieu en ruimtelijke ordening en andere belangen. DGMR begeleidt u graag met milieuadvies door dit woud van kansen en struikelblokken.

Milieuadvies

Ons milieuadvies is er in belangrijke mate op gericht de verschillen in cultuur en belangen te overbruggen door een juiste mix van procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming. Dat vergt een multidisciplinaire inhoud, maar tegelijkertijd ook kennis van milieuwetgeving en vaardigheden in communicatie, planvorming- en besluitvormingsprocessen.

Wij helpen zo op een evenwichtige manier ruimte scheppen voor mens en milieu.

 

Onze adviseurs Milieu

Meer informatie over milieu

 • Strategisch milieubeleidsadvies

  U kunt bij ons terecht voor de actuele ontwikkelingen en nieuwste wet- en regelgeving. Wij nemen uw bedrijfsspecifieke situaties als uitgangspunt in ons strategisch milieubeleidsadvies. Beginnend bij uw ondernemingsplan, via (strategische) risicoanalyses en omgevingsvergunningen, afstemming met het bevoegd gezag en andere stakeholders tot en met realisatie en implementatie. Wij leggen u steeds de strategische keuzes voor. Zo blijft u volledig betrokken en aan het stuur.

 • Akoestisch onderzoek

  Meten is weten. Hoe staat het met de geluidsbelasting in de woongebieden van uw gemeente? Hoeveel lawaai produceren passerende auto’s, treinen of trams? Vallen uw bedrijfsactiviteiten nog binnen de bepaalde geluidsnormen? Hoeveel bouwlawaai kunnen bouwactiviteiten opleveren? En ook binnen gebouwen is het belangrijk te weten welk effect geluid heeft. Akoestisch onderzoek kan dit bepalen door (langdurig) meetgegevens te verzamelen via onze meetsystemen.

 • Wegdekmetingen

  Wat is de invloed van het wegdek op verkeerslawaai? Met de voor Nederland unieke CPX-aanhanger (Close Proximity Measurement) meten we de geluidsemissie van band en wegdek en adviseren u over lawaaireductie. Met deze meetmethode krijgen opdrachtgevers inzicht in de actuele geluidsreductie van een traject. Daarnaast toetst u de deklaag aan geluidseisen, monitort u de kwaliteit van deklaag, voegovergangen en levensduur, spoort u schades op en richt u uw wegonderhoud hierop in.

 • Geluidkaarten en geluidsanering

  Hoe zit het met de geluidsbelasting in uw gebied? We stellen niet alleen geluidskaarten op, maar kijken meteen naar wat u op termijn aan aanvullende informatie nodig heeft. Bijvoorbeeld om akoestisch onderzoek uit te voeren voor woningbouw, wegen of sanering. Is geluidsanering nodig? Dan stellen wij het geluidsmodel op en maken een afweging voor de beste maatregelen. DGMR heeft ook de expertise in huis om de benodigde saneringsmaatregelen aan de gevel te ontwerpen.

 • Evenementengeluid

  Het evenementenbeleid van de gemeente is uitgangspunt voor festivals, concerten, dorpsfeesten en kleinschaliger evenementen. We helpen gemeenten een visie op te stellen die aangeeft op welke locaties welk type evenementen kunnen plaatsvinden. En we maken samen de vertaalslag naar realistische en concrete toetsingskaders voor evenementengeluid. Werken ze in de praktijk? DGMR monitort de geluidsbelasting ter plekke. Met een bemande meting, zodat organisatoren en het bevoegd gezag direct kunt reageren op hinderklachten. Maar we meten ook onbemand en langduriger.

 • Luchtkwaliteit

  We moeten zuinig zijn op de kwaliteit van onze lucht. DGMR heeft ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de luchtkwaliteit voor zowel infrastructurele projecten, milieuvergunningtrajecten voor bedrijven als bestemmingsplanprocedures. De adviseurs van DGMR denken verder dan alleen het berekenen van de concentraties. We zetten software in en kunnen het effect van maatregelen op de luchtkwaliteit berekenen en beoordelen.

  Uiteraard zijn we op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen de wetgeving en de jurisprudentie. Ook coördineren en verzorgen we aanvullend onderzoek op de gerelateerde milieuwerkvelden, zoals geluid, trillingen, externe veiligheid, brandveiligheid, geur en stof, en kunnen we een opgestelde (ontwerp)beschikking kritisch doornemen.

 • Veiligheid

  Iedereen is gebaat bij een veilige omgeving. De adviseurs van DGMR adviseren ontwikkelaars en de overheid bij het afwegen van maatregelen die de veiligheid vergroten en de kans op een ongeval of de omvang van een ramp beperken. We kijken ook naar bedrijfsactiviteiten en onderzoeken de externe veiligheidsaspecten voor het deel van een milieuvergunning dat gaat over het toelaten en beheersen van risico’s. Activiteiten met gevaarlijke stoffen kunnen bij ongevallen risico’s opleveren, ook buiten de eigen locatie en buiten de route van de gevaarlijke stoffen. Het bevoegd gezag eist dat deze risico’s worden geïnventariseerd of gekwantificeerd.

 • Vergunningen

  Als bedrijf krijgt u te maken met soms lastige vragen over omgevingsvergunningen. DGMR begeleidt u graag in het gehele traject van uw vergunningaanvragen of meldingen in het kader van de Wabo voor het bouwen van een werkplaats, de inwerking op een milieu-inrichting en het Activiteitenbesluit. Daarbij verzorgen wij op basis van uw bedrijfsactiviteiten de complete aanvraag. Het is mogelijk daarop in aanvulling ook de benodigde onderzoeken (geluid, trillingen, externe veiligheid, brandveiligheid, geur en stof) te coördineren en uit te voeren.

  Onze adviseurs kunnen aan de hand van uw bedrijfsactiviteiten bepalen welke regelgeving relevant is en waar de mogelijkheden en knelpunten liggen. Hierbij houden wij rekening met de ruimtelijke inpasbaarheid van uw bedrijf en de verruimde reikwijdte van de milieuwetgeving. In het verlengde van de vergunningverlening adviseert DGMR ook over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen in uw bedrijf.

DGMR adviseert klanten in deze markten

Bedrijfsadvisering

We werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Gebiedsontwikkeling

We helpen u bij de ontwikkeling van beleid, de begeleiding van processen en de technische uitwerking in de planvorming.

Infrastructuur

Of het nu gaat over stille wegdekken of complexe ontwerpen DGMR begeleidt de inpassing ervan in de omgeving.

Windturbines en hinder

Windturbines windmolens in het landschap

De energieproductie van Nederland wordt steeds duurzamer. En windturbines zijn steeds vaker onderdeel van de energietransitie. Wat betekent dit voor thema’s als geluid, slagschaduw en veiligheid? DGMR doet onderzoek en maakt milieueffecten inzichtelijk.

Windturbines windmolens in het landschap

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

 • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.