Milieu

Spoor en wegen bij woonwijk, milieuadvies voor juiste afwegingen

Ambities en het milieu

Wonen en werken in een prettige, veilige en gezonde omgeving is wat iedereen wil. In de uitwerking van deze ambities lukt het helaas niet altijd dit ook echt van de grond te krijgen. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om vast te houden aan de oorspronkelijke ambities. Planprocessen en besluitvormingsprocessen beïnvloeden uw plannen, evenals de cultuurverschillen tussen milieu en ruimtelijke ordening en andere belangen. DGMR begeleidt u graag met milieuadvies door dit woud van kansen en struikelblokken.

Milieuadvies

Ons milieuadvies is er in belangrijke mate op gericht de verschillen in cultuur en belangen te overbruggen door een juiste mix van procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming. Dat vergt een multidisciplinaire inhoud, maar tegelijkertijd ook kennis van milieuwetgeving en vaardigheden in communicatie, planvorming- en besluitvormingsprocessen.

Wij helpen zo op een evenwichtige manier ruimte scheppen voor mens en milieu.

 

Onze adviseurs Milieu

Meer informatie over milieu

 • Strategisch milieubeleidsadvies

  U kunt bij ons terecht voor de actuele ontwikkelingen en nieuwste wet- en regelgeving. Wij nemen uw bedrijfsspecifieke situaties als uitgangspunt in ons strategisch milieubeleidsadvies. Beginnend bij uw ondernemingsplan, via (strategische) risicoanalyses en omgevingsvergunningen, afstemming met het bevoegd gezag en andere stakeholders tot en met realisatie en implementatie. Wij leggen u steeds de strategische keuzes voor. Zo blijft u volledig betrokken en aan het stuur.

 • Stikstofdepositie

  Bij het veranderen van de activiteiten van een bedrijf, of bij een plansituatie die invloed heeft op de emissie van stikstof, is het verplicht het effect hiervan op Natura 2000-gebieden te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer verkeersbewegingen of de productie van een bedrijf verandert, of bij de realisatie van een nieuwbouwplan. Wij stellen graag een onderzoek stikstofdepositie op, voor de onderbouwing van uw procedure voor vergunningen, meldingen en bestemmingsplannen.

  De basis voor dit onderzoek is een berekening die met AERIUS-calculator wordt gemaakt. Met deze berekening maken wij inzichtelijk welke stikstofdepositie ontstaat op de Natura 2000-gebieden in de omgeving. Als uit de berekening volgt dat uw plan of bedrijf een significant effect op een Natura 2000-gebied veroorzaakt, adviseren wij u over de mogelijke maatregelen voor het reduceren van stikstofemissie. Ook helpen wij u bij andere mogelijkheden om toestemming te verkrijgen, zoals intern of extern salderen, vrijstelling voor de bouwfase, of ecologisch onderzoek (zoals een passende beoordeling). Ook geven we graag advies over het verkrijgen van stikstofruimte via een stikstofbank, zoals de microdepositiebank, doelenbank of het Stikstofregistratiesysteem (SSRS).

  De ontwikkelingen over de berekening en beoordeling van stikstofdepositie volgen elkaar snel op. Wij zijn en blijven goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de laatste jurisprudentie, zodat wij u optimaal kunnen helpen met het verkrijgen van de benodigde toestemming.

 • Klimaatadaptatie

  Een duurzame leefomgeving is een leefomgeving die zich ook voorbereidt op klimaatverandering. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie lanceerde de overheid haar plannen om ons voor te bereiden op klimaatverandering. Ambitieuze doelstellingen richting 2050. Dit betekent dat we nu concreet aan de slag moeten. Met het meest recente IPCC-rapport en voorbeelden als de recente overstromingen in Limburg en de extreem warme zomers de afgelopen jaren zal de noodzaak niemand ontgaan.

  Wij helpen u om uw bedrijven en bedrijventerreinen voor te bereiden op de klimaatverandering. We kiezen voor de integrale aanpak. Onze aanpak gaat in op de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte, overstroming en biodiversiteit. Dit doen wij onder andere met de volgende producten:

  • Maaiveldanalyse op basis van GIS
  • Risico’s in beeld brengen aan de hand van stresstesten en overstromingskaarten voor een bepaald gebied
  • Vertalen van de stresstesten naar de ‘hotspots’ voor uw project
  • Advisering over klimaatadaptieve oplossingen voor uw situatie
  • Helpen om een strategie of gebiedsvisie op te stellen
  • Credits voor BREEAM nieuwbouw, BREEAM gebied en WELL-certificering

  Wij stimuleren u de juiste keuzes te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Soms zijn de oplossingen makkelijk, maar lang niet altijd. Er spelen vaak verschillende belangen. Wij dagen onszelf uit alle belangen samen te brengen in een integraal plan. Door inzet van onze expertise en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling, duurzaamheid en gezondheid komen we samen tot innovatieve oplossingen.
  Met onze expertise bouwen we aan een klimaatbestendige en duurzame leefomgeving.

  Meer over klimaatadaptatie

 • Duurzame bedrijfsvoering

  Dagelijks helpen wij onze klanten bij het realiseren van een duurzamere bedrijfsvoering. Ook wel duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd. Wij adviseren u om uw bedrijfsvoering zo in te richten dat de gevolgen voor mens en milieu zo veel mogelijk beperkt worden. We zoeken samen naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering steeds verder te verduurzamen en te verbeteren. We stellen samen ambities op. We gebruiken hiervoor een systematische aanpak van de verschillende duurzaamheidsthema’s, gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000.

  Een managementsysteem en een MVO-certificaat maken maatschappelijk verantwoord ondernemen in de organisatie praktisch toepasbaar en beheersbaar. Voorbeelden van milieumanagementsystemen (MMS) waar we mee werken zijn:

  • ISO 14001
  • OHSAS
  • MVO prestatieladder
  • CO2 prestatieladder
  • FIRA

  Wij helpen u bij de implementatie van onder andere deze milieumanagementsystemen in de dagelijkse bedrijfsvoering. We laten zien hoe je de ISO 26000-richtlijn op een eenvoudige manier kunt toepassen in uw business. Wij vinden de vertaling van de norm naar de praktijk erg belangrijk. Is het ook uitvoerbaar op de werkvloer?

  Naast het opstellen van ambities en implementatie van een managementsysteem is het ook belangrijk om de voortgang in de gaten te houden. Wij helpen u met het opstellen van een duurzaamheidsverslag, waarin u jaarlijks de voortgang beschrijft en toetst aan uw ambities. We sluiten hierbij aan bij de internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, de Sustainable Development Goals en GRI.

  Ook helpen we u met diverse plannen, zoals een energiebesparingsplan, een vervoersplan en een afvalpreventieplan. Ook onderzoeken op het gebied van klimaatadaptatie, denk aan hittestress, overstroming etc. kunnen we voor u uitvoeren.

 • Luchtkwaliteit

  We moeten zuinig zijn op de kwaliteit van onze lucht. DGMR heeft ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de luchtkwaliteit voor zowel infrastructurele projecten, milieuvergunningtrajecten voor bedrijven als bestemmingsplanprocedures. De adviseurs van DGMR denken verder dan alleen het berekenen van de concentraties. We zetten software in en kunnen het effect van maatregelen op de luchtkwaliteit berekenen en beoordelen.

  Uiteraard zijn we op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen de wetgeving en de jurisprudentie. Ook coördineren en verzorgen we aanvullend onderzoek op de gerelateerde milieuwerkvelden, zoals geluid, trillingen, externe veiligheid, brandveiligheid, geur, stikstofdepositie en stof, en kunnen we een opgestelde (ontwerp)beschikking kritisch doornemen.

 • Akoestisch onderzoek

  Meten is weten. Hoe staat het met de geluidsbelasting in de woongebieden van uw gemeente? Hoeveel lawaai produceren passerende auto’s, treinen of trams? Vallen uw bedrijfsactiviteiten nog binnen de bepaalde geluidsnormen? Hoeveel bouwlawaai kunnen bouwactiviteiten opleveren? En ook binnen gebouwen is het belangrijk te weten welk effect geluid heeft. Akoestisch onderzoek kan dit bepalen door (langdurig) meetgegevens te verzamelen via onze meetsystemen.

 • Wegdekmetingen

  Wat is de invloed van het wegdek op verkeerslawaai? Met de voor Nederland unieke CPX-aanhanger (Close Proximity Measurement) voeren we wegdekmetingen uit. We meten de geluidsemissie van band en wegdek en adviseren u over lawaaireductie. Met deze meetmethode krijgen opdrachtgevers inzicht in de actuele geluidsreductie van een traject. Daarnaast toetst u de deklaag aan geluidseisen, monitort u de kwaliteit van deklaag, voegovergangen en levensduur, spoort u schades op en richt u uw wegonderhoud hierop in.

  Meer over wegdekmetingen

 • Geluidkaarten en geluidsanering

  Hoe zit het met de geluidsbelasting in uw gebied? We stellen niet alleen geluidskaarten op, maar kijken meteen naar wat u op termijn aan aanvullende informatie nodig heeft. Bijvoorbeeld om akoestisch onderzoek uit te voeren voor woningbouw, wegen of sanering. Is geluidsanering nodig? Dan stellen wij het geluidsmodel op en maken een afweging voor de beste maatregelen. DGMR heeft ook de expertise in huis om de benodigde saneringsmaatregelen aan de gevel te ontwerpen.

 • Evenementengeluid

  Het evenementenbeleid van de gemeente is uitgangspunt voor festivals, concerten, dorpsfeesten en kleinschaliger evenementen. We helpen gemeenten een visie op te stellen die aangeeft op welke locaties welk type evenementen kunnen plaatsvinden. En we maken samen de vertaalslag naar realistische en concrete toetsingskaders voor evenementengeluid. Werken ze in de praktijk? DGMR monitort de geluidsbelasting ter plekke. Met een bemande meting, zodat organisatoren en het bevoegd gezag direct kunt reageren op hinderklachten. Maar we meten ook onbemand en langduriger.

 • Veiligheid

  Iedereen is gebaat bij een veilige omgeving. De adviseurs van DGMR adviseren ontwikkelaars en de overheid bij het afwegen van maatregelen die de veiligheid vergroten en de kans op een ongeval of de omvang van een ramp beperken. We kijken ook naar bedrijfsactiviteiten en onderzoeken de externe veiligheidsaspecten voor het deel van een milieuvergunning dat gaat over het toelaten en beheersen van risico’s. Activiteiten met gevaarlijke stoffen kunnen bij ongevallen risico’s opleveren, ook buiten de eigen locatie en buiten de route van de gevaarlijke stoffen. Het bevoegd gezag eist dat deze risico’s worden geïnventariseerd of gekwantificeerd.

 • Vergunningen

  Als bedrijf krijgt u soms te maken met lastige vragen over omgevingsvergunningen. DGMR begeleidt u graag in het gehele traject van een vergunningaanvraag of melding in het kader van de Wabo, Wet natuurbescherming (Wnb), Waterwet of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook helpen wij bij de aanvraag voor het bouwen van een werkplaats of het uitbreiden van de productiecapaciteit. Wij verzorgen op basis van uw bedrijfsactiviteiten de complete aanvraag inclusief alle onderzoeken zoals geluid, trillingen, QRA externe veiligheid, brandveiligheid, geur, stikstofdepositie, luchtkwaliteit en/of m.e.r. beoordelingen. Indien van toepassing toetsen we uw bedrijfsactiviteiten ook aan BBT, NRB, PGS, LAP3 en ZZS wetgeving.

  Onze adviseurs kunnen aan de hand van uw bedrijfsactiviteiten bepalen welke regelgeving relevant is en waar de mogelijkheden en knelpunten liggen. Hierbij houden wij rekening met de ruimtelijke inpasbaarheid van uw bedrijf in het Bestemmingsplan, en de verruimde reikwijdte van de milieuwetgeving. In het verlengde van de vergunningverlening adviseert DGMR ook over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen in uw bedrijf.

DGMR adviseert klanten in deze markten

Bedrijfsadvisering

We werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Gebiedsontwikkeling

We helpen u bij de ontwikkeling van beleid, de begeleiding van processen en de technische uitwerking in de planvorming.

Infrastructuur

Of het nu gaat over stille wegdekken of complexe ontwerpen DGMR begeleidt de inpassing ervan in de omgeving.

Windturbines en hinder

Windturbines windmolens in het landschap

De energieproductie van Nederland wordt steeds duurzamer. En windturbines zijn steeds vaker onderdeel van de energietransitie. Wat betekent dit voor thema’s als geluid, slagschaduw en veiligheid? DGMR doet onderzoek en maakt milieueffecten inzichtelijk.

Windturbines windmolens in het landschap

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.