DGMR/Stikstofdepositie

Stikstofdepositie berekening

Stikstofdepositie berekening AERIUS

Recente ontwikkelingen oktober 2023

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Vanaf 5 oktober is het wettelijk verplicht uit te gaan van de actuele versie van AERIUS en de AERIUS Calculator 2023 te gebruiken. Er moet dus een nieuwe berekening komen bij lopende procedures. Deze kan een andere uitkomst hebben dan de berekening met de AERIUS Calculator 2022. Neem gerust contact met onze stikstofexperts op voor advies of overleg over of het verstandig is deze berekening voor of na 2023 te doen. Wij helpen u graag!

Wat is stikstof?

En waarom levert het soms problemen op? Stikstof (element N2) is een gas. We zien het niet omdat het kleur- en reukloos is maar bijna 80% van de lucht bestaat uit stikstof. Het is dus als los gas geen schadelijke stof. Wanneer de stikstof een verbinding maakt met zuurstof (Nox) of ammoniak  (NH3) kan dit wel schadelijk zijn voor mensen en het milieu. Hoe schadelijk is afhankelijk van de hoeveelheid van deze stof in de lucht (stikstof concentratie), de oorzaak van hoe het in de lucht komt (stikstof emissie of uitstoot) en de hoeveelheid die na de uitstoot neerkomt in de natuur (stikstof depositie).

Stikstofonderzoek

Bij het veranderen of plannen van de activiteiten van een bedrijf is het verplicht het effect hiervan op stikstofgevoelige natura 2000 gebieden te onderzoeken met een stikstofdepositie berekening. Bijvoorbeeld wanneer de productie van een bedrijf verandert of bij de realisatie van een nieuwbouwplan. Nieuwe bedrijfsactiviteiten zorgen soms voor de uitstoot van stikstof, stikstofemissie. Wanneer deze stikstof neerdaalt, in dit geval in een natuurgebied, noemen we dat stikstofdepositie.

De stikstofexperts bij DGMR onderzoeken en berekenen stikstofdepositie, voor de onderbouwing van procedures voor vergunningen, meldingen en bestemmingsplannen. De basis voor dit onderzoek is een berekening die met de AERIUS calculator 2022 wordt gemaakt. Met deze berekening maken wij inzichtelijk welke stikstofdepositie ontstaat op de Natura 2000-gebieden in de omgeving.

Van 1 juli 2021 tot 2 november 2022 was er een vrijstelling stikstofdepositie voor de aanlegfase in een bouwproject. Vanaf 2 november geldt dit niet meer. Naast de stikstofdepositie in de gebruiksfase moet nu ook onderzoek naar de bouwfase gedaan worden.

Stikstofemissie en stikstofdepositie

Advies stikstofdepositie berekening in de aanlegfase

Stikstof uitstoot tijdens het slopen of bouwen ontstaat door verkeer en mobiele werktuigen. Deze zijn eenmalig omdat ze alleen voor de bouw gelden. In de aanlegfase is het van belang aan te tonen dat het bouwproject in deze fase geen significante stikstofdepositie veroorzaakt op aangewezen gevoelige natuurgebieden.

Stikstofdepositie berekening

Advies stikstofdepositie berekening in de gebruiksfase

Dit is de stikstof uitstoot bij bedrijven of het gebruik van woningen en kantoren. Deze blijven jaarlijks terugkeren zolang het bedrijf of gebouw in gebruik is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over stookinstallaties, verkeersemissies, brandstof van intern verkeer en mobiele werktuigen.

Hoe berekenen wij stikstofemissie en stikstofdepositie?

Voor het berekenen van stikstofdepositie gebruiken wij de AERIUS calculator 2022. We werken samen met onze klanten en bespreken welke informatie we nodig hebben voor een goede berekening. Zoals welke activiteiten er plaatsvinden tijdens de bouw en hoe lang. Ook maken wij samen een inschatting van de hoeveelheid vrachtwagens en/of personenwagens die in de aanlegfase op de bouwplaats komen. Wanneer het voor de klant nog niet precies duidelijk is, kunnen wij helpen bij het maken van een betrouwbare schatting op basis van onze ervaring bij andere projecten.

Stel uw vraag

Uitstoot verminderen

Er is wel depositie, wat dan? Als uit de stikstofdepositie berekening volgt dat het plan of bedrijf een significant effect op stikstofgevoelige natura 2000 gebieden veroorzaakt, geven wij advies over de mogelijke maatregelen voor het reduceren van stikstof uitstoot.

Gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden om de emissie te verminderen, zoals het gebruik van schonere of elektrische werktuigen. Om u zo goed mogelijk te adviseren, stelden wij een lijst samen met relevante maatregelen om de stikstofemissie te kunnen beperken. Aanpassen van de planning of fasering is een andere mogelijkheid om te zorgen voor een lagere stikstofdepositie.

Wanneer stikstofdepositie niet te voorkomen is

Gelukkig zijn er vaak toch mogelijkheden voor de doorgang van een project. In enkele gevallen is een toename van depositie op niet overbelaste natuur toch toegestaan. Dit heeft te maken met de Kritische depositiewaarde (KDW), de mate van depositie waarbij de aantasting van de kwaliteit van de habitat niet kan worden uitgesloten.

Wanneer aan te tonen is dat de specifieke activiteit de kwaliteit van het gebied niet aantast, kan er toch een toename van stikstofdepositie toegestaan worden. Voor deze activiteit is mogelijk wel een natuurvergunning vereist. Wij maken de beoordeling om deze vergunning aan te vragen. Ook wanneer een bepaalde mate van depositie al eerder is toegestaan , is het soms mogelijk via intern salderen toestemming voor de activiteiten te krijgen.

Verder adviseren wij vaak bij andere mogelijkheden om toestemming te verkrijgen, zoals intern of extern salderen, verleasen of een ecologisch onderzoek.

Contact met het team

Intern salderen en extern salderen stikstof, wat is het verschil?

Bij intern salderen lost het bedrijf het teveel aan uitstoot in het eigen bedrijf of project op. Bijvoorbeeld door machines op aardgas of diesel te vervangen door elektrisch materieel. Soms lukt dit niet binnen het bedrijf zelf, dan is er nog een andere optie. Bij extern salderen lost een bedrijf het teveel aan uitstoot op door de stikstofruimte van een ander bedrijf over te nemen, wanneer dit bedrijf (deels) stopt.

Verleasen is een vorm van tijdelijk extern salderen. Hierbij stopt een bedrijf tijdelijk met een activiteit die stikstof uitstoot, zodat een ander bedrijf deze kan gebruiken. Dit mag maximaal 70% zijn van de stikstofruimte die ontstaat door de gestopte activiteit. Dit omdat we in Nederland uiteindelijk een zo laag mogelijke uitstoot willen.

Wat is een ADC-toets?

Met een ADC-toets is aan te tonen dat, hoewel de activiteit zorgt voor uitstoot, deze toch noodzakelijk is. Dit geldt voor activiteiten waarvoor geen alternatieven (A) zijn, en er dwingende redenen van groot openbaar belang gelden (D). Er zijn dan wel compenserende maatregelen (C) nodig om de samenhang van Natura 2000 gebieden te borgen.

Meer over de ADC-toets

Stikstofregistratie

Bij het verkrijgen van extra ruimte voor een nieuwe activiteit of een uitbreiding geven wij graag advies. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals de microdepositiebank, de doelenbank of het Stikstofregistratiesysteem (SSRS).

Deze stikstofbanken worden gevuld met stikstof die vrijkomt door het uitvoeren van de bronmaatregelen. Bijvoorbeeld omdat een provincie een bedrijf met een stikstofuitstoot opkoopt. Dit heet vrijgemaakte stikstofruimte. Maar deze banken worden ook gevuld met stikstof die beschikbaar komt wanneer er na extern salderen stikstofruimte overblijft. Deze overgebleven ruimte heet ‘vrijgevallen’ ruimte.

Meer over de stikstofbank

Microdepositiebank

Een activiteit die ten hoogste 0,05 mol/ha/jaar aan stikstof uitstoot, kan eventueel een beroep doen op de microdepositiebank. De overheid vult deze banken.

Doelenbank

Deze bank is bedoeld om maatschappelijk relevante doelen te bereiken. De overheid bepaalt een doel, met het sparen van stikstofruimte kan dit doel uitgevoerd worden.

De ontwikkelingen over de berekening en beoordeling van stikstofdepositie volgen elkaar snel op. Wij zijn en blijven goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de laatste jurisprudentie, zodat wij u optimaal kunnen helpen met het verkrijgen van de benodigde toestemming.

Stel direct uw vraag aan ons stikstofteam!

Bel direct met onze specialisten

Reindert Smit

Adviseur milieu

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Herman Jager

Specialist Milieu

Julius Fricke

Specialist Industrie, verkeer en milieu

Martin Bijleveld

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.