DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Ontwikkelingen Stikstof Porthos en AERIUS

Ontwikkelingen Stikstof Porthos en AERIUS

De ontwikkelingen rondom stikstofdepositie gaan snel. Onze stikstofexperts volgen de ontwikkelingen rondom stikstofdepositie continu en delen deze hier graag.

Porthos-project mag doorgaan

De Raad van State oordeelde onlangs dat het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het Porthos-project in stand blijven. Het Porthos- project mag hiermee dus doorgaan, omdat is uitgesloten dat het project de acht omliggende Nature 2000- gebieden aantast. Het project leidt wel tot een tijdelijke (beperkte) toename van stikstofuitstoot maar aangetoond is dat de natuurgebieden daarvan geen significante gevolgen ondervinden.

Jaarlijkse actualisatie AERIUS

Ook is er een actualisatie van AERIUS die van invloed kan zijn op uw lopende procedures. Het AERIUS-rekenmodel om stikstofdepositie mee te berekenen krijgt de jaarlijkse actualisatie. Het rekenmodel is bedoeld voor vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming.

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Deze actualisatie bevat de recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag. Op deze manier wordt bij toestemmingsverlening en monitoring uitgegaan van actuele gegevens. Dit jaar worden de onder andere uitkomsten uit het onderzoek over de herziening van de KDW (Kritische Depositie Waarde) verwerkt. Hieruit blijkt dat delen van de Nederlandse natuur toch gevoeliger zijn voor stikstof dan eerder gedacht.

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Vanaf 5 oktober is het wettelijk verplicht uit te gaan van de actuele versie van AERIUS en de AERIUS Calculator 2023 te gebruiken. Er moet dus een nieuwe berekening komen bij lopende procedures. Deze kan een andere uitkomst hebben dan de berekening met de AERIUS Calculator 2022. Neem gerust contact met onze stikstofexperts op voor advies of overleg over of het verstandig is deze berekening voor of na 2023 te doen. Wij helpen u graag!

 

 

Onze adviseurs

Reindert Smit

Adviseur milieu

Martin Bijleveld

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Julius Fricke

Specialist Industrie, verkeer en milieu

Herman Jager

Specialist Milieu

Stikstofdepositie

Stikstofdepositie berekening AERIUS

De stikstofexperts bij DGMR onderzoeken en berekenen stikstofdepositie, voor de onderbouwing van procedures voor vergunningen, meldingen en bestemmingsplannen. De basis voor dit onderzoek is een berekening die met de AERIUS calculator 2023 wordt gemaakt. Met deze berekening maken wij inzichtelijk welke stikstofdepositie ontstaat op de Natura 2000-gebieden in de omgeving.

Stikstofdepositie berekening AERIUS

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.