DGMR/Windturbines

Windturbines en hinder

Windturbines en hinder

Geluid, slagschaduw en veiligheid

De energieproductie van Nederland wordt steeds duurzamer. En windturbines zijn steeds vaker onderdeel van de energietransitie. Wat betekent dit voor thema’s als geluid, slagschaduw en veiligheid?

Geluid

DGMR voert onderzoek uit naar het geluid van windturbines. Bij het ontwerp van windparken is een goed akoestisch onderzoek noodzakelijk. Dit maakt onderdeel uit van m.e.r.-procedures, van bestemmingsplanprocedures en vergunningprocedures. Ook voeren wij metingen uit bij geplaatste windmolens en monitoren wij langdurig het geluid bij woningen of in het veld. Dit doen wij voor de plaatsing als nulmeting en daarna ter controle.

Slagschaduw

In de Activiteitenregeling milieubeheer is aangegeven hoeveel slagschaduw windturbines bij woningen mogen veroorzaken. Daarnaast maken beheerders van windparken soms strengere afspraken met de gemeente of omwonenden. Wij kunnen rekenkundig bepalen hoeveel slagschaduw optreedt en op welke momenten. Hiermee kunnen we beoordelen of het plan voldoet aan de norm, of dat er een stilstandvoorziening nodig is. Dit onderzoek maakt net als de geluidsonderzoeken in ieder geval deel uit van de procedures bij de totstandkoming van windparken.

Veiligheid

Windturbines op containerterminals DGMR kan ook adviseren over veiligheid bij windturbines. Dit kunnen risicoanalyses zijn, maar ook zeer specialistische onderzoeken komen aan de orde. Zo hebben wij bijvoorbeeld onderzocht op welke manier windturbines bij containerterminals met gevaarlijke stoffen mogelijk kunnen zijn

Overheden, ontwikkelaars en omwonenden

Voor overheden, ontwikkelaars en omwonenden adviseert DGMR over de milieuthema’s geluid, slagschaduw en veiligheid bij windmolens. Door ons in een vroeg stadium bij het proces te betrekken, kunnen we adviseren over de mogelijkheden om een balans te vinden tussen opbrengst en mogelijke hinder.

Overheden

Overheden hebben een taak in het bepalen of en waar windparken mogelijk zijn. Wij kunnen hen faciliteren bij het afwegen van locaties op basis van geluid, slagschaduw en veiligheid. Ook kunnen we voor deze thema’s de noodzakelijke rapportages verzorgen die bij de diverse procedures horen. In de Regionale Energiestrategie (RES) is daarnaast aandacht voor participatie belangrijk. We ondersteunen diverse overheden daarmee ook met het traject rond bewonersparticipatie.

Ontwikkelaars

Voor ontwikkelaars van windmolenparken voeren wij diverse onderzoeken uit. Zo adviseren we over de optimalisatie van het windpark. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, waarbij we gezamenlijk zoeken naar de beste opstelling voor maximalisatie van de energieopbrengst binnen de daarvoor gestelde eisen. Deze eisen kunnen voortkomen uit wettelijke grenswaarden, maar ook uit een participatietraject.

Omwonenden

Een traject met bewonersparticipatie is tegenwoordig gebruikelijk bij besluitvorming rondom windparken. Om gezamenlijk te komen tot een beter plan. DGMR ondersteunt door voorlichting te geven over geluid, slagschaduw en veiligheid en de effecten daarvan. Bijvoorbeeld tijdens bewonersbijeenkomsten, waarbij we vrijwel real time de gevolgen van de verschillende ideeën kunnen laten zien. Ook hebben we ervaring als contra-experts met het ondersteunen van omwonenden bij bezwaarprocedures.

Onze aanpak bij windturbines

 • Windturbines windmolens Onderzoek naar locatiekeuze voor windmolens
 • Onderzoek naar optimalisatie tussen een maximale energieopbrengst en (wettelijke) eisen
 • Verzorgen milieu-onderzoeken voor diverse procedures
 • Begeleiden bewonersbijeenkomsten
 • Contraexpertise bij bezwaarprocedures
 • Visueel en begrijpelijk milieueffecten inzichtelijk maken
 • Geluidsmonitoring en controle

Relevante thema's

 • Strategisch milieubeleidsadvies

  U kunt bij ons terecht voor de actuele ontwikkelingen en nieuwste wet- en regelgeving. Wij nemen uw bedrijfsspecifieke situaties als uitgangspunt in ons strategisch milieubeleidsadvies. Beginnend bij uw ondernemingsplan, via (strategische) risicoanalyses en omgevingsvergunningen, afstemming met het bevoegd gezag en andere stakeholders tot en met realisatie en implementatie. Wij leggen u steeds de strategische keuzes voor. Zo blijft u volledig betrokken en aan het stuur.

 • Vergunningen

  Als bedrijf krijgt u soms te maken met lastige vragen over omgevingsvergunningen. DGMR begeleidt u graag in het gehele traject van een vergunningaanvraag of melding in het kader van de Wabo, Wet natuurbescherming (Wnb), Waterwet of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook helpen wij bij de aanvraag voor het bouwen van een werkplaats of het uitbreiden van de productiecapaciteit. Wij verzorgen op basis van uw bedrijfsactiviteiten de complete aanvraag inclusief alle onderzoeken zoals geluid, trillingen, QRA externe veiligheid, brandveiligheid, geur, stikstofdepositie, luchtkwaliteit en/of m.e.r. beoordelingen. Indien van toepassing toetsen we uw bedrijfsactiviteiten ook aan BBT, NRB, PGS, LAP3 en ZZS wetgeving.

  Onze adviseurs kunnen aan de hand van uw bedrijfsactiviteiten bepalen welke regelgeving relevant is en waar de mogelijkheden en knelpunten liggen. Hierbij houden wij rekening met de ruimtelijke inpasbaarheid van uw bedrijf in het Bestemmingsplan, en de verruimde reikwijdte van de milieuwetgeving. In het verlengde van de vergunningverlening adviseert DGMR ook over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen in uw bedrijf.

Onze adviseurs

Jasper Pondman

Adviseur Milieu

Gerard van Kempen

Strategisch adviseur Milieu en ruimte

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Michel van Kesteren

Senior adviseur milieu en ruimte

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.