DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Relevante ontwikkelingen Stikstofdepositie

Relevante ontwikkelingen Stikstofdepositie

De ontwikkelingen rondom stikstofdepositie staan niet stil. Zo zijn onlangs het rekenmodel en de beoordeling van stikstofdepositie gewijzigd. Onze stikstofexperts volgen de ontwikkelingen rondom stikstofdepositie continu en delen deze hier graag.

Nieuwe versie AERIUS-rekenmodel met randeffecten

Van het AERIUS-rekenmodel om stikstofdepositie mee te berekenen, is een nieuwe versie uitgekomen. Het rekenmodel is bedoeld voor vergunningverlening in het kader van de wet Natuurbescherming. De belangrijkste verandering is dat in de nieuwe versie de randeffecten zichtbaar zijn. Ze zijn hierdoor beter zichtbaar in de resultaten.  Een randeffect is een toename van de stikstofdepositie die ontstaat bij een verschilberekening. Dit komt door de 25 km-grens die in het rekenmodel is opgenomen. Het model blijft in ontwikkeling, in november verwachten wij een volgende versie.

Interne saldering ruimtelijke plannen

De Raad van State deed onlangs een interessante uitspraak over de beoordeling van interne saldering voor ruimtelijke plannen. Volgens de uitspraak is geen sprake van interne saldering maar van externe saldering, als de toename van stikstofdepositie van één ruimtelijke ontwikkeling wordt weggestreept tegen de afname van een andere ruimtelijke ontwikkeling in hetzelfde plangebied.

Vervolguitspraken bieden ongetwijfeld meer duidelijkheid over specifieke grensgevallen. Uit deze uitspraak blijkt het belang van een goede onderbouwing. In onderzoeken voor ruimtelijke plannen waarbij interne saldering wordt toegepast, is het belangrijk goed te onderbouwen waarom er sprake is van één ruimtelijke ontwikkeling.

Vrijstelling beoordeling stikstofdepositie aanlegfase

In oktober 2022 verwachten wij de uitspraak van de Raad van State over het Porthos-project in de Rotterdamse haven. Voor dit project is een vrijstelling gegeven, zodat de stikstofuitstoot tijdens de bouw los stond van de uitstoot tijdens het gebruik. Zo hoefde er tijdens de bouw geen vergunning voor de beperkte stikstofuitstoot aangevraagd te worden en kon er worden doorgebouwd. Volgens diverse juristen is er een reële kans dat de Raad van State gaat oordelen dat de toepassing van de vrijstelling voor de bouwwerkzaamheden voor dit project niet goed genoeg onderbouwd is.

Een uitspraak waarbij de vrijstelling komt te vervallen, heeft mogelijk grote consequenties voor alle sloop- en bouwprojecten in Nederland. Wanneer we terugvallen op de situatie voor 1 juli 2021 (voordat de vrijstelling in werking trad) zijn stikstofberekeningen van de aanlegfase (slopen en bouwen) weer relevant. Voor projecten boven de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar is dan waarschijnlijk aanvullend onderzoek nodig om mogelijk significante effecten uit te sluiten.

Wilt u meer weten over wat deze ontwikkelingen mogelijk voor uw project betekenen? Neem contact op met één van onze stikstofexperts.

Onze adviseurs

Reindert Smit

Adviseur milieu

Herman Jager

Specialist Milieu

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Stikstof

Stikstofdepositie berekening | Stikstof advies | DGMR

Doorgang van uw project door betrouwbare en relevante stikstofberekeningen. De stikstofexperts bij DGMR onderzoeken deze stikstofdepositie, voor de onderbouwing van procedures voor vergunningen, meldingen en bestemmingsplannen.

Stikstofdepositie berekening | Stikstof advies | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.