Quickscan beoordeelt kwaliteit zonebeheermodel

maandag, 12 februari 2018

DGMR biedt organisaties een quickscan aan om de kwaliteit van hun zonebeheermodel te beoordelen om zo efficiënter zones te beheren. Hoe beter het model, hoe beter de zonetoets en de besluiten daarop.

Op basis van het bestaande zonebeheermodel controleren onze adviseurs op een aantal kritisch punten. Steekproefsgewijs beoordelen we de consistentie in het model en de stabiliteit. Ook kijken we naar het bronnen- en omgevingsmodel, de toetsing van bestemmingsplannen op hoofdlijnen en bijvoorbeeld de visie op knelpunten met kansen voor geluidzones. 

Handvatten voor verbetering

De quickscan levert een kwaliteitsbeoordeling van het zonebeheermodel op met concreet en praktisch advies voor verbetering. Beheerders krijgen met dit advies handvatten om zelf het model te verbeteren. Daarnaast geven onze adviseurs hun visie op het beheer en de omvang van de geluidzone(s) met de kansen en bedreigingen voor bedrijfsontwikkeling en woningbouw.

In onze adviespraktijk zien we diverse zonebeheermodellen. Sommige laten nieuwe modelleringsmogelijkheden onbenut of hebben een onlogische opbouw. Andere kennen relevante modelleringsverschillen tussen vergunde en actuele bedrijfssituaties of zelfs onjuiste modelleringen. Allemaal zaken die de resultaten beïnvloeden. Hierdoor kunnen kansen onbenut blijven of wordt onnodig risico gelopen.

Beheerders en gebruikers van geluidzones hebben juist behoefte aan betrouwbare informatie. Hoe beter de invoerdata, hoe beter de resultaten en de daarop gebaseerde besluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard van Kempen of Arno de Pree.

 

Quick Scan kwaliteit zonebeheer | DGMR